(Thailand) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การมองภาพอนาคต (Foresight) สำหรับการวางแผนพลังงานของประเทศ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การมองภาพอนาคต (Foresight) สำหรับการวางแผนพลังงานของประเทศ

โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนบริหารและพัฒนาพลังงาน ระยะที่ 1

ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

 • เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 1. Foresight      Part 1     Part 2
 2. ตัวอย่างการพัฒนาภาพอนาคตด้านพลังงาน
 3. หลักการและแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน
 4. Scenario (Transportation)
 5. Load Forecast
 • Foresight in Sectors (Group Activities)
 1. Building
 2. Power Sector
 3. Industry
 4. Transportation

a3

a4

a6

a12

a7

a8

a11

a10

in: Highlights, Latest Activities
total views : 5,768 views