สัมมนา เรื่อง “สรุปผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และมาตรอัจฉริยะ (Smart Meter)”

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และมาตรอัจฉริยะ (Smart Meter)”

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :

เอกสารการนำเสนอ (Powerpoint) บางส่วนประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึกของหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์การเผยแพร่ทาง Website จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

1. - Seminar Program

2. [Paper 1 of 3] Smart Grid Regulation

3. [Paper 2 of 3] Interoperability Standard

4. [Paper 3 of 3] Smart Meter

5. [Powerpoint] Smart Grid Regulation and Interoperability Standard

6.[Powerpoint] Smart Meter

 

in: Activities, Highlights, Seminar
total views : 3,944 views