สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จังหวัดกระบี่

MTP2-KRABIt

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)  กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ  20 ปี  ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี  

                ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2  หัวข้อ ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556    เวลา 9.00 12.30 น.  ณ ห้องประชุมธารา  โรงแรมมาริไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท  ถนนทุ้งฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารประกอบการสัมมนา

Agenda 20-12-13 (seminar in S)

PP – Draft master plan 12-12-13

in: Energy Modeling-Articles, Highlights, Seminar
total views : 3,300 views