การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาพอนาคตพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า″

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี

ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2  หัวข้อ “ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาพอนาคตพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า” ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.30 น.  ณ ห้องกมลมาท ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. Overview – AJ Bundhit (7-3-13)

2. Scenario – Weerin (7-3-13)

3. Discussion

4.Discussion Summary

Agenda 8-3-13up

in: Energy Modeling-Activities
total views : 2,198 views