สัมมนารับฟังความคิดเห็นในโครงการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย พ.ศ. 2558-2578″

MTP2-Final

ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)  กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ  20 ปี  ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี
ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2  หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย พ.ศ. 2558-2578″ ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557  เวลา 13.00 – 17.00 น.  ณ ห้องกมลทิพย์1 ชั้น2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสัมนา

1. Agenda

2. Draft master plan (1-4-14)

3. PP – Draft master plan (1-4-14)

in: Energy Modeling-Activities, Energy Modeling-Projects, Highlights, Latest Activities
total views : 4,261 views