งานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์พลังงานไทย”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี

ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์พลังงานไทย” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา

Agenda 26-4-13

Vision and key strategies 26-04-13

สรุปสัมมนา Focus group I

เอกสารเพิ่มเติม ก.1 ตารางวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของแผนต่างๆ

in: Energy Modeling-Activities
total views : 2,323 views