ERI, in collaboration with DEDE and CU Unisearch, launched Thailand’s solar rooftop evaluation project

2357891011121314192021

Download Program: กำหนดการสัมมนา

Presentations1. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดย คุณพรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2. โครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเสรี โดย คุณกุลวรีย์ บูรณสัจจะวราพร, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3. ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครโครงการนำร่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย คุณศุภกร แสงศรีธร, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครโครงการนำร่องของการไฟฟ้านครหลวง โดย คุณศิริรัตน์ งามเสน่ห์, การไฟฟ้านครหลวง

5. ขอบเขตการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซล่าร์รูฟเสรี โดย ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต, สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. การวิเคราะห์ผลกระทบด้านเทคนิคของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดย ผศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

in: Energy Policy and Economics, Energy Policy-Activities, Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 4,293 views