ประกาศรับสมัครงานด่วน!!! (ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ)

ประกาศรับสมัครงานด่วน
(ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2559)

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ

รายละเอียดโครงการ:
โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนบริหารและพัฒนาพลังงาน ระยะที่ 1 มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของ สนพ. ในด้านการวิเคราะห์และการวางแผนด้าน
พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ การกำหนดรูปแบบการวิเคราะห์และการกำหนดนโยบายและแผนการบริหาร
พลังงานของประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
2. สนับสนุนงานการกำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ติดต่อประสานงานและสนับสนุนการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล
4. จัดการประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ ประชุมกลุ่มย่อย
ประชุมสัมนา และอื่นๆ รวมถึงการสรุปและจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาโท ทุกสาขา ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
4. มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประชุม จดบันทึก/สรุปการประชุมอย่างเป็นทางการ
5. มีบุคลิกภาพ/มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft และอินเตอร์เน็ตได้

ระยะเวลา   เต็มเวลาตั้งแต่ ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560 (12 เดือน)

สถานที่ปฎิบัติงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์

ติดต่อ

ดร. วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 02-218-8091

Email:  weerin_w@yahoo.com

Please download file:  ประกาศรับสมัครงาน ผู้ประสานงานโครงการ

in: Highlights, Jobs, Latest Activities, News
total views : 4,390 views