เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Energy Technology and Management: ETM)

เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Energy Technology and Management: ETM)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Energy Technology and Management: ETM) เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ www.register.gradchula.com ตั้งแต่วันที่... Read More

Drivers and Challenges of Peer-to-Peer Energy Trading Development in Thailand

Drivers and Challenges of Peer-to-Peer Energy Trading Development in Thailand

ERI Publications: Article เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง “Drivers and Challenges of Peer-to-Peer Energy Trading Development in Thailand” Special Issue: Sustainable Energy & Society, Energies 2022, 15(3), 1229 บทความนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) และความท้าทาย (Challenges) ของการดำเนินธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ... Read More

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังการเสวนา “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังการเสวนา “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังเสวนาพิเศษ “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย Episode 1: จุดเริ่มต้นและโอกาสของประเทศไทย   วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 11:00 เป็นต้นไป   Live:... Read More

Enhanced Energy Recovery from Food Waste by Co-Production of Bioethanol and Biomethane Process.

Enhanced Energy Recovery from Food Waste by Co-Production of Bioethanol and Biomethane Process.

ERI Publications: Article เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง “Enhanced Energy Recovery from Food Waste by Co-Production of Bioethanol and Biomethane Process.” Fermentation 2021, 7(4), 265, Energies. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานจากเศษอาหารด้วยการผลิตร่วมของเอทานอลและไบโอมีเทน... Read More

“The Economics and Risks of Power Systems with High Shares of Renewable Energies”

“The Economics and Risks of Power Systems with High Shares of Renewable Energies”

ERI Publications: Report เชิญชวนอ่านรายงานฉบับเต็มเรื่อง “The Economics and Risks of Power Systems with High Shares of Renewable Energies” รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงของการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่สูงตามแผนการขยายโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษานี้เป็นดำเนินการร่วมกันโดยคณะทำงานประกอบด้วยสมาชิกจาก... Read More