การประชุมคณะกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่ในคณะกรรมการการศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่4/2559

การประชุมคณะกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่
ในคณะกรรมการการศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่
ครั้งที่4/2559
วันจันทร์ที่ 25  เมษายน 2559  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึก 100 ปี ชั้น 11 ห้อง 1106  ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

IMG_3631      IMG_3633      IMG_3638      IMG_3643 IMG_3648      IMG_3649      IMG_3647      IMG_3651

in: Energy Modeling and Outlook, Energy Modeling-Activities, Highlights, Seminar
total views : 3,902 views