สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จ.ราชบุรี

MTP2-RAJBURI1

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี
ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เอกสารประกอบการสัมมนา

Agenda 4-10-13 (seminar in w)

pp – draft master plan

in: Activities, Energy Modeling and Outlook, Energy Modeling-Activities, Highlights, Latest Activities
total views : 4,501 views