สัมมนา “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน”

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา

โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

09.10-10.00 น. บรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสร้างโอกาสและผลกระทบต่อภาคพลังงานไทยอย่างไร”

โดย     ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์

ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์

ดร.สิริภา จุลกาญจน์

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.30 น. เสวนา “ความท้าทายของสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน: ผลกระทบ โอกาส และความยุติธรรม”

โดย      ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล  คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ

คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการ สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน

          คุณเจน นำชัยศิริ ประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม

ผู้ดำเนินรายการ:

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

11.30-12.00 น. ถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ERI Seminar Poster.pdf

ลงทะเบียน: https://goo.gl/GTdnjN

in: Activities, Highlights, Latest Activities
total views : 3,951 views