ประกาศ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ สถาบันวิจัยพลังงาน_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561.PDF (396)

ประกาศ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน

in: Highlights, Latest Activities, News
total views : 3,245 views