การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

กำหนดการ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 15.00 น.

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ

โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ

หัวหน้าโครงการ “การศึกษาประโยชน์และต้นทุนของ Disruptive Technologies ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

9.15 – 10.15 การมองภาพอนาคต (Foresight) สำหรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า และตัวอย่างการศึกษาภาพอนาคต

โดย ดร.วีรินทร์ หวังนิจนิรันดร์ และ ดร. จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 กิจกรรมการมองภาพอนาคต (Foresight)

  • การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers Analysis) ต่อการพัฒนาภาพอนาคต
  • การจัดลำดับความสำคัญ (Important) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤติ (Critical uncertainty)

โดย คณะวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 กิจกรรมการมองภาพอนาคต (ต่อ)

  • การวิเคราะห์ภาพอนาคต (Scenario analysis) จากปัจจัยวิกฤติ
  • การเขียนภาพอนาคต (Scenario stories description)

โดย คณะวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.00 – 14.30 นำเสนอภาพอนาคตการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

โดย คณะวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 15.00 สรุปผลและปิดการสัมมนา

25610913_180920_001225610913_180920_000525610913_180920_0013 25610913_180920_0010

in: Energy Modeling and Outlook, Energy Policy and Economics, Latest Activities, Seminar
total views : 6,288 views