การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย (DPV) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

กำหนดการ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 15.00 น.

8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ

โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ

หัวหน้าโครงการ “การศึกษาประโยชน์และต้นทุนของ Disruptive Technologies ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

9.15 – 10.15 การมองภาพอนาคต (Foresight) สำหรับการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย ระบบกักเก็บพลังงาน  และตัวอย่างการศึกษาภาพอนาคต

โดย ดร.วีรินทร์ หวังนิจนิรันดร์, ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ และ ดร.สิริภา จุลกาญจน์

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 กิจกรรมการมองภาพอนาคต (Foresight)

  • การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers Analysis) ต่อการพัฒนาภาพอนาคต
  • การจัดลำดับความสำคัญ (Important) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยวิกฤติ (Critical uncertainty)

โดย คณะวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 กิจกรรมการมองภาพอนาคต (ต่อ)

  • การวิเคราะห์ภาพอนาคต (Scenario analysis) จากปัจจัยวิกฤติ
  • การเขียนภาพอนาคต (Scenario stories description)

โดย คณะวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.00 – 14.30 นำเสนอภาพอนาคตการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย

โดย คณะวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 15.00 สรุปผลและปิดการสัมมนา

IMG_1892   IMG_1893

in: Energy Modeling and Outlook, Energy Policy and Economics, Latest Activities, Seminar
total views : 8,740 views