สถาบันวิจัยพลังงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสถาบันวิจัยพลังงาน

ประกาศสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสถาบันวิจัยพลังงาน
——————————————————————-

           ตามประกาศ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง จ้างควบคุมงานปรับปรุงสถาบันวิจัยพลังงาน ด้วยคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๐๐๑/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
งานจ้างควบคุมงานปรับปรุงสถาบันวิจัยพลังงาน จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ประกาศสถาบันวิจัยพลังงาน

in: News, Procurement
total views : 4,114 views