โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ”

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย

ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ”

เสนอ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จัดทำโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยพลังงาน)

**************************************************************

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างกลไกและพัฒนากระบวนการด้านข้อมูลพลังงานทดแทนและพลังงานอื่นๆ ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
  • เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูลและการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานต่อสาธารณชนด้วยรูปแบบที่สามารถขยายผลแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานหรือการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับตนเองและบริบทของสังคมได้
  • เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลพลังงานทดแทนและพลังงานอื่นๆ ของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเป็น cyber based ให้เป็นศูนย์ที่มีความน่าเชื่อถือและยอมรับในด้านข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป
  • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องข้อมูลพลังงานโดยมุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ด้านพลังงานบนพื้นฐานข้อมูลที่ไม่บิดเบือนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศในระยะยาว

บทนำ

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการถือเป็นความจำเป็นของการบริหารภาครัฐยุคใหม่ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของประชาชนที่มีความสนใจต่อปัญหาสาธารณะมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลอย่างรอบด้านและครบถ้วนเพียงพอในการตัดสินใจอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาความไม่เข้าใจและการยอมรับของประชาชนได้ แต่ปัญหาสำคัญที่ได้เกิดขึ้นก็คือ ประชาชนไม่เชื่อมั่นในข้อมูลรัฐ มีการบิดเบือนข้อมูล มีการโจมตีทาง Social Media ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากความหลากหลายของข้อมูลพลังงานซึ่งมาจากหลายหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน ผลที่ตามมาคือภาครัฐประสบปัญหาความไม่ยอมรับในการดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงมีความจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากลและได้รับความเชื่อถือด้วยการสร้างเอกภาพของข้อมูลพลังงานไทย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานทดแทนและพลังงานอื่นๆ ของประเทศไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์” จะเป็นจุดเริ่มในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือลดช่องว่างในการสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลพลังงานของไทย อันจะนำไปสู่การยอมรับของภาคประชาชนและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

ครั้งที่ 3: การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง”

29/07/2015 (09.00 – 12.00)

ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อมโยงกับภาคพลังงาน (รศ. ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตลาดน้ำมันโลกและทิศทางในอนาคต (Mr. Giovanni Bruni, McKinsey)

ร่างแผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (นางสาวสุภกานต์ วิทิตวโรดม  ผู้อำนวยการสำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง)

****************************************

ครั้งที่ 4: การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ”

29/07/2015 (13.00 – 16.00)

ตลาด LNG และแนวโน้มในอนาคต (นางธนภรณ์ รักตระกูล  รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว บ. ปตท. จำกัด (มหาชน))

ตลาด LNG โลกและทิศทางในอนาคต  (Mr. Giovanni Bruni, McKinsey)

ร่างแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ (นายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มแผนยุทธศาสตร์เชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

in: Activities, Energy Modeling-Activities, Energy Modeling-Projects, Highlights, Seminar
total views : 4,645 views