“โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Scenario Analysis พัฒนาและจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานกับโรงเรียนมัธยมนานาชาติในประเทศ” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2553)

in: Energy Modeling-Projects
total views : 2,314 views