“โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2552)

in: Energy Modeling-Projects
total views : 2,068 views