“โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนแผนการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2552)

in: Energy Modeling-Projects
total views : 2,087 views