“Pyrolysis kinetic parameters investigation of single and tri-component biomass: Models fitting via comparative model-free methods”

“Pyrolysis kinetic parameters investigation of single and tri-component biomass: Models fitting via comparative model-free methods”

ERI Publications: Article เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง “Pyrolysis kinetic parameters investigation of single and tri-component biomass: Models fitting via comparative model-free methods” กระบวนการเปลี่ยนรูปชีวมวลไปเป็นเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการทางเคมีความร้อน เช่น กระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง... Read More

การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากการไพโรไลซิสของยางในรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน

 ...

การใช้ประโยชน์ของตะกอนเปียกจากอุตสาหกรรมเอทานอลเป็นชีวมวลอัดแท่ง

 ...

กรณีศึกษาศักยภาพและสถานภาพปัจจุบันของเทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย

 ...