การสัมมนาสรุปผลการจัดทำภาพอนาคตพลังงานไทย

IMG_0840-resize

IMG_0862-resize

เอกสารประกอบสัมมนา
สถานการณ์และภาพอนาคตพลังงานโลก
ผลการศึกษาภาพอนาคตพลังงานไทย

in: Activities, Highlights, Latest Activities
total views : 5,315 views