Energy Outlook 2017: Impacts of Disruptive Technology

ด้วย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ภายใต้โครงการดังกล่าว จึงได้จัดงานประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา    “ภาพจำลองอนาคตพลังงานไทย 2560 : ผลกระทบของ Disruptive technology” โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ  ฉายภาพอนาคตด้านพลังงานของประเทศและวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านพลังงานในระยะยาว ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำภาพอนาคตพลังงานไทยขึ้น เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ใน     การพัฒนาและเพิ่มเติมข้อมูลในผลการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไป

IMG_8895-2 IMG_8903_1
IMG_8912-1 IMG_8900-1

 

เอกสารประกอบ

Energy Outlook 2017: Impacts of Disruptive Technology

in: ERI Journal - News, Highlights, Latest Activities
total views : 4,993 views