การควบคุมกำลังรีแอคทีฟไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยพลังงานฯ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษ ภายใต้โครงการ “THAILAND’S SOLAR PV ROADMAP INITIATIVE” ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การควบคุมกำลังรีแอคทีฟไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์” ขึ้น ณ ห้อง Monet-Pissarro โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 60 ท่าน ทั้งจากการไฟฟ้า ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษา

0003 04 05 07 06 08 09 11 12 13 14 15 17 18

Download file

1. Main Concept – Dr.Surachai

2. International Ancillary Services and Volt-Var Pricing – Mr.Rongrit

3. Simulation and Results – Dr.Surachai

4. Reactive Power and Ancillary Services for Volatile RE – Dr.Chira

5. NED Experiences – Mr.Chaiwut

 

in: Energy Policy and Economics, Energy Policy-Activities, Highlights, Latest Activities
total views : 4,043 views