งานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “กรอบยุทธศาสตร์สู่กลยุทธิ์และแนวทางการบูรณาการณ์แผนพลังงาน”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ... Read More

Power system model reduction for short-circuit currents estimation

Boonsuwan, K., Hoonchareon, N.   Power system model reduction for short-circuit currents estimation. (2012) 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012; Phetchaburi; Thailand; 16 May 2012 through 18 May 2012; Abstract This paper proposes a reduced network equivalence in order to fasten the computation of short-circuit currents only within the sub-area of interest, connected to the large power... Read More

Accurate one-terminal fault location algorithm based on the principle of short-circuit calculation

Threevithayanon, W., Hoonchareon, N. Accurate one-terminal fault location algorithm based on the principle of short-circuit calculation. (2013) IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Volume 8, Issue 1, January 2013, Pages 28-32 Link ข้อมูล แหล่งที่มา : Scopus  ...

งานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “กรอบยุทธศาสตร์รายสาขาพลังงาน”

งานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “กรอบยุทธศาสตร์รายสาขาพลังงาน”

           สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ... Read More

ERI’s work featured at Clean Power Asia 2013

ERI’s work featured at Clean Power Asia 2013

Presentation at Clean Power Asia, April 29-30, 2013, on “Thailand’s Renewable Power: Policy, Prospects, and Challenges” Readmore  ...