“โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการทบทวนแผนการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2552)

 ...

“โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2552)

 ...

“โครงการงานศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพื่อให้เกิดความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบพลังงาน” คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (2552)

 ...

“โครงการงานศึกษาความเหมาะสมโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2552)

 ...

“โครงการการบูรณาการด้านการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงในอนาคต” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2551)

 ...