สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จ.ราชบุรี

สัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี” จ.ราชบุรี

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ... Read More

Thailand ‘s Solar PV Roadmap Initiative

Thailand ‘s Solar PV Roadmap Initiative

Initiative Click here: 2012_6_21_TechnicalWG_FinalProgram [View with PicLens] ... Read More

ERI-UT Joint conference: Energy Integration in Myanmar: A View from Abroad

ERI-UT Joint conference: Energy Integration in Myanmar: A View from Abroad

Final program Click here: 270513 Bangkok WS Chula&UT_JointConference_Agenda_v9 – N Picture gallery [View with PicLens]  ...

ERI received a grant from UK’s Prosperity Fund

Chulalongkorn University’s Energy Research Institute (ERI) received a grant from the UK’s Southeast Asia Prosperity Fund to develop Thailand’s Solar PV Roadmap. Director of ERI, Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn, signed a contract with Mr. Paul Bute, Deputy Head of Mission, the British Embassy Bangkok, June 5, 2013  ...

A workshop on Energy Integration in Myanmar

In collaboration with Todai Policy Alternative Research Institute (PARI), the University of Tokyo, ERI is hosting a workshop: “Energy Integration in Myanmar: A view from abroad” on June 24, 2013.  The program will soon be announced. Objectives and Outline Objectives: Regarding the Energy development in Myanmar, this conference aims: -           to understand the energy integration in Myanmar in the ASEAN context; -           to share neighbor’s... Read More