นวัตกรรมของแผงรับแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาที่ไม่ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์

นวัตกรรมของแผงรับแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาที่ไม่ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์

Novel Non-Tracking Parabolic Troughs Solar Collector

งานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง “นวัตกรรมกับการวิจัยและพัฒนาแบบสวิทยาการ” วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ปรัชญา แก้วแหวน1 และ ดร.วัฒนา รติสมิทธ์2

1หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

บทคัดย่อ   

รางพาราโบลาแบบดั้งเดิมได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการออกแบบบนวัตกรรมใหม่ของรางพาราโบลาร่วมกับหลอดรับรังสีแบบสุญญากาศ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ประการแรก สามารถรับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันได้ยาวนาน โดยไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ ประการที่สอง แผงรับแสงอาทิตย์ออกแบบให้ทางานภายใต้สภาวะที่มีรังสีกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นในสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น และประการที่สาม สามารถทาอณหภูมิสูง ซึ่งแผงรับแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ประกอบด้วยรางพาราโบลาที่มีจุดโฟกัสต่ำหลายราง ทำมุมในทิศทางต่างๆกัน คุณสมบัติเด่นของการออกแบบนี้ก็คือแผงรับแสงสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในมุมต่างๆ ได้โดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวในระบบในขณะเดียวกันยังสามารถรับรังสีกระจายได้ และสามารถทำอุณหภูมิได้สูงอย่างมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่ 106 องศาเซลเซียส จึงมีความเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบการทำความเย็น

in: Energy Policy-Conference Proceedings
total views : 3,888 views