“โครงการงานศึกษาระดับกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมของไทย และผลกระทบของความพร้อมจ่ายของระบบก๊าซธรรมชาติที่มีต่อกำลังการผลิตสำรองของไทย” ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)

 ...

“โครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาก๊าซชีวภาพสำหรับประเทศไทย” สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (2553-2554)

 ...

“โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Scenario Analysis พัฒนาและจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานและศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานกับโรงเรียนมัธยมนานาชาติในประเทศ” สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2553)

 ...

“โครงการงานศึกษาวิธีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามพื้นที่ขนาดเล็ก” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2553)

 ...

“โครงการพัฒนาระบบงานตรวจสอบติดตามมาตฐานทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และสมรรถนะของสถานประกอบกิจการพลังงาน” สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน (2552-2553)

 ...