Compound Parabolic Troughs Solar Collector with no Need of Solar Tracking System

Wattana Ratismith, Compound Parabolic Troughs Solar Collector  with no Need of Solar Tracking System, July, 21 2011 patent no.:  1101001216 (patent pending) ข้อถือสิทธิ แผงรับแสงอาทิตย์ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย รางพาราโบลาผสม(Compound Parabolic Trough)  (1) ทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังท่อรับรังสี... Read More

Parabolic Troughs Solar Collector with no Need of Solar Tracking System

Wattana Ratismith, Parabolic Troughs Solar Collector  with no Need of Solar Tracking System, December, 9 2009  patent no.:  0901005526 (patent pending) ข้อถือสิทธิ แผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาที่ไม่ต้องใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ ซึ่งประกอบด้วย รางพาราโบลา (1) ทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังท่อรับรังสี... Read More