สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.พระนครศรีอยุธยา

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.สุราษฎร์ธานี

สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.สุราษฎร์ธานี

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More

สัมมนาระดมความคิดเห็นในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี จ. เชียงใหม่

สัมมนาระดมความคิดเห็นในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี จ. เชียงใหม่

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More