“โครงการศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของไทย” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2555)

 ...

โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2555)

 ...

“โครงการจัดทำภาพจำลองยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศระยะยาวภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ: ASEAN APEC และ IEA สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน (2554-2555)

 ...

“โครงการศึกษาและกำหนดค่า Carbon Intensity ของอุตสาหกรรมเคมี อาหาร สิ่งทอ แก้ว และเซรามิค” องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2554-2555)

 ...

“โครงการศึกษาพัฒนาแผนการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ” สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2554)

 ...