สัมมนารับฟังความคิดเห็นในการศึกษา “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2559” ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย

ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ให้ทำการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายพลังงาน และการชี้นำนโยบายพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย การส่งเสริม การบริโภค การผลิต และเทคโนโลยี เป็นต้น มาเป็นหลักการพิจารณาวางแผน และคาดการณ์ผลจากการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น  หัวข้อ “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2559″ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 Energy Complex อาคาร B กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย

Global Energy – 19-10-15

Blueprint & Risk Scenario – 19-10-15

in: Activities, Energy Modeling-Activities, Energy Modeling-Projects, Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 5,881 views