About Us

สถาบันวิจัยพลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เน้นความ
สำคัญของงานวิจัย เทียบเท่าการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ ประกอบกับเพื่อร่วม
แก้ปัญหาประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติพลังงานโลกเมื่อปีพ.ศ. 2516 และ 2522
(ค.ศ. 1973 และ 1979) โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการภารกิจด้าน
วิจัยพลังงาน เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านพลังงานขึ้น ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2525 จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน และได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบัน
วิจัยพลังงานในที่สุด

กิจกรรมหลักที่สถาบันฯดำเนินการ ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
และงานบริการวิชาการ ด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนงาน
ด้านพลังงานทดแทน โดยที่กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานนานาชาติ และหน่วยงานเอกชน

นอกจากนี้สถาบันวิจัยพลังงานยังศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาและโอกาสทาง
ธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในประเทศไทย

กิจกรรมและความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้สถาบันวิจัยพลังงานมีเครือข่ายการทำงาน
ที่ีเข็มแข็งกับหน่วยงานหลักด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งหน่วยงานจากต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยเชิงนโยบาย และการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค

พันธกิจและนโยบาย 5 ด้าน

พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน
1.  ผลิตผลงานวิจัยด้านพลังงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ -  กำหนดทิศทางการวิจัยที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันฯในระยะยาว-  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง

-  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

-  สนับสนุนการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

2.  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ -  จัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ-  ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ

-  ส่งเสริมกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดสำนึกสาธารณะมีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

3.  ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัย กับการเรียนการสอนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -  มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา-  จัดสรรเงินทุนสนับสนุนนิสิตทำวิทยานิพนธ์

-  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.  ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่น  ทั้งในและต่างประเทศ -  สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ-  ส่งเสริมนักวิจัยไปทำงานวิจัยระยะสั้นในมหาวิทยาลัย  หรือหน่วยงานวิจัยต่างประเทศ

-  เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ มาทำวิจัยระยะสั้นที่สถาบันฯ

5.  เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงด้านพลังงานของแผ่นดิน -  จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โครงสร้างสถาบัน


ฝ่ายวิจัย

ติดต่อ :: 0-2218-8087, 0-2218-8090-1
โทรสาร :: 0-2218-8087, 0-2254-7579

ฝ่ายวิจัย เป็นหน่วยงานสร้างผลผลิตหลักของสถาบันวิจัยพลังงาน มีบุคลากรประกอบด้วย
นักวิจัยและนายช่างเทคนิค ภายใต้การกำกับดูแลของ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ภารกิจหลักของฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน ทำหน้าที่สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความ
รู้ด้านพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และพลังงานใหม่ให้บริการวิชาการแก่
ผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปเป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติและสังคม

สำนักงานเลขานุการ

ติดต่อ :: 0-2218-8086, 0-2218-8096-7
โทรสาร :: 0-2218-8097, 0-2254-7579

สำนัก งานเลขานุการ เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนของสถาบันวิจัยพลังงาน มี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันฯ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ระดับ 8) (เปลี่ยนเป็น เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P4) ทำหน้าที่เป็น หัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

ภารกิจ หลักของสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยพลังงาน ทำหน้าที่ ในการช่วยอำนวยการผู้บริหาร, งานธุรการและการเจ้าหน้าที่, งานวางแผนและพัฒนา, งานคลังและพัสดุ และ งานบัญชี และการเงิน นอกจากนี้สำนักงานเลขานุการ ยังทำหน้าที่ช่วยประสานงานให้กับโครงการวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยพลังงาน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการ มีบุคลากรประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 8 อัตรา เปลี่ยนเป็น 9 อัตรา

ฝ่ายบริการวิชาการ

ติดต่อ :: 0-2218-8095
โทรสาร :: 0-2254-7579

ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนของสถาบันวิจัยพลังงาน มี บรรณารักษ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก ภายใต้การกำกับดูแลของ รองผู้อำนวยการงานวิชาการ

ภารกิจหลักของฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยพลังงาน ทำหน้าที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานในห้องสมุดสถาบันวิจัยพลังงาน เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารพลังงาน และวารสารวิจัยพลังงาน ทำหน้าที่ช่วยประสานงานให้กับโครงการบริการด้านวิชาการ การจัดอบรม การจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยพลังงาน เพื่อการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง