ทำเนียบผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน

director 22 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)
board6 รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (พ.ศ. 2558 – 2559)
board5 ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  วิทิตศานต์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (พ.ศ. 2557)
board4 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (พ.ศ. 2550 – 2556)
 board3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ยงเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (พ.ศ. 2543 – 2550)
board2 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธร  ศิลปบรรเลง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (พ.ศ. 2536 – 2543)
board1 ศาสตราจารย์ ดร.จรวย  บุญยุบล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน (พ.ศ. 2534 – 2536)