งานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 หัวข้อ “กรอบยุทธศาสตร์รายสาขาพลังงาน”

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทำการศึกษาและวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 ทั้งนี้เพื่อหารือถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนหลัก รวมถึงผลกระทบของปัจจัยข้างต้นที่มีต่อภาพการใช้และการจัดหาพลังงานของไทยในอีก 20 ปี

ในการนี้สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2  หัวข้อ “กรอบยุทธศาสตร์รายสาขาพลังงาน” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556   เวลา 8.30 – 12.30 น.  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2   โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา
1. Agenda21-5-13
2. สรุปสัมมนา FocusGroup ครั้งที่ 1
3.สรุปสัมมนา FocusGroup ครั้งที่ 2
4. สรุปสมมุติฐานและการจำลองภาพอนาคตพลังงาน
5. Sectoral analysis 21-5-13

in: Energy Modeling and Outlook, Energy Modeling-Activities, Latest Activities
total views : 2,755 views