สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทพลังงานของประเทศ 20 ปี จ.สุราษฎร์ธานี

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”  วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555    เวลา 9.00 – 12.30 น.  ณ  ห้องประชุมชโนทัย 2   โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณภาวิณี โกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานกล่าวนำและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาต่อประธานเปิดงานและผู้เข้าร่วมสัมมนา

คุณอุทัย  ภูริพงศธร  พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”

 

in: Activities, Latest Activities, Seminar
total views : 3,081 views