การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ของประเทศไทย

ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต และ  Christopher Greacen. 2013 “การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ของประเทศไทย

in: Energy Policy-Publications
total views : 5,794 views