เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย”

275369387_325792496252737_6368777944923046285_n
ERI Online seminar:
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย”
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565    เวลา 13:00 – 15:30 น
ผ่านทางระบบ VDO conference-Zoom Cloud Meeting
สามารถลงทะเบียนโดยการ SCAN QR code หรือลงทะเบียนที่ Link: https://forms.gle/rFR9eLh4j47VwuK18
***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา***
____________________________________________
ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงเชื้อเพลิงชีวภาพมีบทบาทสำคัญกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย อย่างไรก็ดี การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพมีศักยภาพ ต้นทุน ประโยชน์ และความคุ้มค่าที่แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้สังคมเข้าใจถึงศักยภาพ โอกาสและความท้าทายในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว สถาบันฯ จึงจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย” ขึ้นเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
in: Activities, Highlights, Seminar
total views : 2,279 views