Drivers and Challenges of Peer-to-Peer Energy Trading Development in Thailand

ERI Publications: Article
เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง “Drivers and Challenges of Peer-to-Peer Energy Trading Development in Thailand”
Special Issue: Sustainable Energy & Society, Energies 2022, 15(3), 1229
บทความนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers) และความท้าทาย (Challenges) ของการดำเนินธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-peer (P2P) ในประเทศไทย จากมุมมองของผู้พัฒนาโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ในโครงการ ERC Sandbox โดยใช้กรอบการวิเคราะห์แบบ PESTLE ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้ง 6 ด้านคือ
▫️ปัจจัยด้านการเมือง (Political),
▫️ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economy),
▫️ปัจจัยด้านสังคม (Social),
▫️ปัจจัยเทคโนโลยี (Technological),
▫️ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal),
▫️ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั้ง 6 ด้านนี้จะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และหน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจถึงปัจจัยขับเคลื่อนและสามารถคาดการณ์อุปสรรคของรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการรูปแบบธุรกิจแบบ P2P ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเกิดตลาดซื้อขายพลังงานหมุนเวียนในชุมชน
ในบทความนี้ รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P เป็นรูปแบบการแบ่งปัน/ซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง Prosumer ที่ติดตั้งระบบ solar PV กับผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงหรือเพื่อนบ้าน รูปแบบนี้ Prosumer สามารถเสนอขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนเกิน (excess electricity) จากระบบ Solar PV ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า (trading platform) ในราคาที่ถูกกว่าราคาไฟฟ้าขายปลีก และผู้ใช้ไฟฟ้ามีโอกาสซื้อไฟจากระบบ P2P ในราคาที่ถูกกว่าซื้อจากการไฟฟ้า โดยมีเทคโนโลยี Blockchain รองรับธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าให้ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อ เป็นการเพิ่มทางเลือกการใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
Authors:
▪️Dr. Siripha Junlakarn
▪️Dr. Phimsupha Kokchang
Energy Research Institute, Chulalongkorn University
▪️Assoc. Prof. Dr. Kulyos Audomvongseree
Energy Research Institute, Chulalongkorn University
Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
in: Activities, Highlights, Latest Activities, News
total views : 2,166 views