ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานาเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาประโยชน์และต้นทุน (cost-benefit) ของ Disruptive Technologies ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย”

poster-cost-benefit

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานาเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาประโยชน์และต้นทุน (cost-benefit) ของ
Disruptive Technologies ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย”

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการดาเนินงานศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาประโยชน์และต้นทุนของ Disruptive Technologies ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย” ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อศึกษาแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EVs) การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Distributed PV) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) ภายใต้ภาพอนาคตต่าง ๆ รวมถึงประโยชน์/ต้นทุน ที่เทคโนโลยีเหล่านี้มีต่อระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจึงขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทน เข้าร่วมสัมมนานาเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผลการศึกษา ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางโทรสาร 02-7185461-3 หรืออีเมล visarkorn@tdri.or.th กลับคืนภายในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

poster cost benefit-02

รายละเอียดเพิ่มเติม…

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา

2. กำหนดการ

3. ใบตอบรับการประชุม

in: Uncategorized
total views : 1,346 views