การสัมมนาสรุปผลการจัดทำแผนภาพอนาคตพลังงานไทย 2562

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.30 น.

09.00 – 09.30 น.        ลงทะเบียน

09.30 – 09.40 น.        กล่าวเปิดประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน

09.40 – 11.00 น.         สรุปผลการจัดทำภาพอนาคตพลังงงานไทย 2562

โดย ดร.วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 11.30 น.         อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการจัดทำภาพอนาคตพลังงานไทย 2562

MoE-2 MoE-1 MoE-3

สรุปประเด็นสัมมนา: Summary-TEO2018

in: Energy Modeling and Outlook, Latest Activities, Seminar
total views : 5,773 views