การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งาน LEAP และแบบจำลองภาพอนาคตพลังงานไทย

วัตถุประสงค์

ด้วย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม LEAP และแบบจำลองภาพอนาคตพลังงานไทย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการมองภาพอนาคต และแนะนำการใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์พลังงานระดับประเทศให้แก่บุคลากรของกระทรวงพลังงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอบรม

Day 1-1 Scenario Planning and Energy Model

Day 1-2, Day 2-1 LEAP introduction

Day 1-3 LEAP Training_HH Sector

Day 1-4 LEAP Training Exercise (English)

Day 2-2 Energy Demand and GHG Emission Analysis

Day 2-3 LEAP 2016 Energy Structure and Data

Day 2-4 Thailand Energy Outlook 2017

in: Activities, Highlights, Latest Activities
total views : 5,178 views