การประชุมระดมความคิดเห็นครั้งที่ 4 “ภาพอนาคตพลังงานไทย 2560: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และ Energy Storage”

DSC_1433 DSC_1445 DSC_1444 DSC_1441

กำหนดการ

สรุปการประชุม

Power point slides:

(1) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และผลกระทบต่อภาพ พลังงานในอนาคต   โดย ดร .อมรรัตน์ ลิ้มมณี ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

(2) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี Energy Storage และผลกระทบต่อภาพพลังงานในอนาคต  โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

(3) แนวโน้มการประสานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และ Energy Storage ในโครงข่ายไฟฟ้าไทย รวมทั้งผลกระทบและมาตรารองรับ  โดย ผศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์ ภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(4) Discussion Agenda

For more information please contact Weerin/Siripha (Research Division)

in: Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 5,688 views