วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่12 ฉบับที่2, 2558

Download บทความวิจัย

  • การศึกษาดัชนีชี้วัดที่แสดงสถานภาพความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย : ในมุมมองของผู้ผลิตไฟฟ้า โดย มลนิรา ธรรมเสรีกุล, วีรินทร์ หวังจิรนิรันดร
  • การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านพลังงาน (Energy literacy) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา: กรณีศึกษา 3 อำเภอในจังหวัดลพบุรี โดย จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล, โสภิตสุดา ทองโสภิต
  • การศึกษารูปแบบการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย กรกมล สราญรมย์, วิทยา ยงเจริญ
  • ศักยภาพการแปรรูปหญ้าเนเปียร์ไปเป็นพลังงาน โดย สุริยะ สมศิริ, สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ
  • การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ณัฐพงศ์ สุวรรณสังข์, โสภิตสุดา ทองโสภิต
  • ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับผู้ใช้ไฟที่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน โดย ธีระภัทร์ แมนมิตร, ปานจิต ดำรงกุลกำจร

 

in: ERI Journal - News, วารสารวิจัยพลังงาน, Uncategorized
total views : 6,430 views