วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่12 ฉบับที่1, 2558

Download บทความวิจัย

  1. การปรับปรุงการใช้พลังงานสำหรับเตาหลอมอะลูมิเนียม ชนิดให้ความร้อนโดยอุปกรณ์หัวพ่นไฟ ในกระบวนการหลอมอะลูมิเนียมของโรงงานผลิตลวด อะลูมิเนียม โดยโฆษิต พุกะทรัพย์, วิทยา ยงเจริญ
  2. การปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียวโดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย โดย ประภัสสร วงศ์ยืน, วิทยา ยงเจริญ
  3. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง โดย สรอรรถ ศรีสุข, ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์
  4. การศึกษาเปรียบเทียบเชิงความเชื่อถือได้และความสามารถในการเชื่อมต่อของโครงข่ายสื่อสารสำหรับการทำงานของระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย วริศรา อาสน์สถิตย์, ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร, แนบบุญ หุนเจริญ
  5. การประมาณแรงตึงผิวของไบโอดีเซลจากค่าสะปอนนิฟิเคชันและค่าไอโอดีน โดย สุริยา พันธ์โกศล, คณิต กฤษณังกูร
  6. ความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อการจัดเก็บภาษีคาร์บอนรถยนต์ของไทย โดย เรวดี ลิมาวัฒนชัย, ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช

Volume : 12    Issue : 1    Year : 2015

in: ERI Journal - News, วารสารวิจัยพลังงาน, Uncategorized
total views : 4,644 views