วารสารวิจัยพลังงาน ปีที่11 ฉบับที่2, 2557

Download บทความวิจัย

  1. ระบบการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดย อณารัฐ เทียมเศวต, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
  2. การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์ในเครื่องกังหันก๊าซของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โดย นาฏนิภา ชูจิตารมย์, วิทยา ยงเจริญ
  3. การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงสำหรับการลงทุนของเรือประมงอวนลากที่ดำเนินกิจการในประเทศ โดย วรสพร เล็กเนตรทิพย์, ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์
  4. การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดย เอนก เทียนบูชา
  5. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันไขไก่ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง โดย ธีร์ธวัช สิงหศิริ
  6. การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการทำนายสมรรถนะเครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน โดย ภัททิรา ล้อมเล็ก, วิทยา ยงเจริญ
  7. การศึกษาสภาวะใช้งานที่เหมาะสมของพัดลมในหอทำความเย็นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดย สุวัฒนา วปินานนท์, สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

Volume : 11    Issue : 2    Year : 2014

in: ERI Journal - News, วารสารวิจัยพลังงาน
total views : 4,198 views