สัมมนาระดมความคิดเห็นในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี จ. เชียงใหม่

การสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

เรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าเรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย” วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555   เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ   ห้องธาราทองบอลรูม  ชั้น 2   โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่   จ. เชียงใหม่

คุณภาวิณี โกษา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานกล่าวนำและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาต่อประธานเปิด งานและผู้เข้าร่วมสัมมนา

คุณธีระศักดิ์  จรัสศรีวิสิทฐ์    ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานเขต 6  ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาระดมสมองในการร่วมจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย ในอีก 20 ปีข้างหน้าเรื่อง “เป้าหมายและอนาคตพลังงานไทย”

ภายในงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาค รัฐ และภาคเอกชน  NGO และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันมากมาย

ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อภิปรายถึงกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายของการจัดทำแผนแม่บทพลังงานไทย

ดร.วีรินทร์  หวังจิรนิรันดร์ สรุปการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในอนาคตและปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายพลังงานไทย

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้เกียรติมาบรรยายสถานการณ์พลังงาน ประเด็นปัญหา และศักยภาพด้านพลังงานของภาคเหนือ

หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  สามารถส่งมาไดที่  e-mail : masterplan@eri.chula.ac.th

in: Activities, Latest Activities, Seminar
total views : 3,877 views