การเสวนาโต๊ะกลมชุดยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต (Sustainability Transitions)

การเสวนาโต๊ะกลมชุดยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต

(Sustainability Transitions)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.45 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพลังงาน ชั้น 12 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปมปัญหาสำคัญของการพัฒนาในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งความขัดแย้งสืบเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในทรัพยากรและในโอกาสระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันการเจรจาระดับโลกในเรื่องการค้าการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสบความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างกว้างขวางถึงสถานการณ์ที่มนุษย์โลกเดินเข้าสู่ทางตันของความเสี่ยงอันตรายระดับโลก (Global Risks) โดยไม่เห็นทางออก

อย่างไรก็ดีเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 ท่ามกลางบรรยากาศความหดหู่และท้อแท้ในระดับโลกได้มีประกายแห่งความหวังขึ้น เมื่อผู้นำของประชาคมโลกบรรลุฉันทามติ เรื่อง มุ่งมั่นแปรเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาร่วมกัน  และภูมิภาคอาเซียนก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมข้ามแดน น่าจะถือได้ว่าเป็นแสดงเจตนารมณ์เอกฉันท์กันในการให้สัญญาณต่อกันในการปลดเงื่อนปมของความเสี่ยงอันตรายระดับโลกและผืนพิภพ ตลอดจนในระดับประเทศและภูมิภาค พื้นที่ทางความคิดและพื้นที่นโยบายจึงมีบรรยากาศเปิดกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โดยที่อนาคตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกคน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง ระยะเฉพาะหน้า (รวมทั้งประเด็นรัฐธรรมนูญ ฯลฯ) ของประเทศเรายังขาดความแน่นอนชัดเจนก็ตาม การสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เราสามารถร่วมคิดร่วมถกอย่างจริงจังเพื่อสังคมประเทศระยะยาว เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การระดมความรู้ความคิดเห็นเพื่อเพ่งพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงของประเทศของโลกข้างต้น จึงเป็นเงื่อนไขเชิงบวกที่ไม่อาจมองข้ามได้ ทั้งนี้เพื่อทุกฝ่ายที่มีความห่วงใยจะมีส่วนช่วยให้สังคมสามารถพ้นจาก “กับดัก” ความขัดแย้งแยกขั้วแบบเดิมและจากแรงกดดันจากปัญหาเฉพาะหน้า ให้หันมาพิจารณาโจทย์เชิงอนาคต (Future – oriented) อย่างจริงจังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับนโยบาย (Science – Policy interface) โดยอาศัยมุมมองสหสาขาวิชาการและประสบการณ์ข้ามภาคส่วนด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. ระดมความคิดเห็นในการพิจารณาความสำคัญของมิติใหม่ของโจทย์ในระดับโลก ภูมิภาค โดยเฉพาะโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทย

2. ถกแถลงแบบโต๊ะกลมระหว่างภาคีจากเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคนโยบายและ
ภาคสังคมเศรษฐกิจ โดยอาศัยการตื่นตัวต่อ “จุดเปลี่ยน” ในโลกและภูมิภาคข้างต้น

3. เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยในโอกาสเตรียมจุฬาฯ 100 ปี และโดยเฉพาะระดมประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยอันจะช่วยให้ความเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย
มีการปรับเปลี่ยนเชิงทิศทาง นโยบาย และสาระสำคัญ

การเสวนาวิชาการครั้งที่ 1
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (
Sustainable Development Goal, SDG)

กับโอกาสและความเสี่ยงของไทยในด้านพลังงานยั่งยืน

โดย สถาบันวิจัยพลังงาน (ERI) ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันวิจัยจุฬาฯ (CURIN)

และ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.30 – 16.45 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพลังงาน ชั้น 12 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประเด็นย่อย

  1. ฉันทามติโลก Post 2015 และ COP21 บอกอะไรแก่สังคมไทย: โอกาสและความเสี่ยง
  2. ด้านนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายหลังมติ SDG และ COP21
  3. ต้นทุนแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. บทเรียนเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือประเด็นที่ผู้กำหนดนโยบายและนักลงทุนมักมองข้าม
    ส่งผลให้โครงการพัฒนาพลังงาน โดยเฉพาะ โครงการโรงไฟฟ้า ขาดการยอมรับของสาธารณะ
  5. อื่นๆ

 

กำหนดการ

12.30 – 13.30     ลงทะเบียนและรับของว่าง

13.30 – 13.50     บรรยายเปิดประเด็น SDGs กับ COP21 บอกอะไรกับสังคมไทย: โอกาสและความเสี่ยง

โดย ศ. สุริชัย หวันแก้ว     ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพฯ จุฬาฯ

และ รศ. ดร. ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

13.50 – 16.00    อภิปรายโต๊ะกลม

วิทยากร:  - ดร. เดชรัตน์ สุขกำเนิด          คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

-  ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์      สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

-  นส. จริยา เสนพงศ์              กรีนพีชเอเซียตะวันออกฉียงใต้

-  ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์      หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

- ดร. โสภิตสุดา ทองโสภิต       นักวิจัย AR สถาบันวิจัยพลังงาน

ดำเนินการอภิปรายโดย         รศ. ภก. ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ และประธาน CURIN

16.00 – 16.45          สรุปและปิดประชุมโดย ศ. สุริชัย หวันแก้ว

 

IMG_4791-2IMG_4702IMG_4697IMG_4764-2IMG_4767IMG_4769-2

กำหนดการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

in: Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 3,488 views