รางรับแสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับระบบทำความร้อนอุณหภูมิสูง

รางรับแสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องอาศัยระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับระบบทำความร้อนอุณหภูมิสูง

Non-Tracking Solar Collector for High Temperature Process Heating Application

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดมหาสารคาม

อนุสรณ์ อินทองคุ้ม1 และ ดร วัฒนา รติสมิทธ์2

1วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330

2สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330

บทคัดย่อ

นวัตกรรกรรมของแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาผสมเป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรางพาราโบลาแบบทั่วไป  โดยแผงรับแสงอาทิตย์ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการรับแสงอาทิตย์ได้ยาวนานตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบติดตามดวงอาทิตย์ และสามารถรับรังสีกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แผงรับแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยรางพาราโบลาผสมสามราง รับแสงอาทิตย์ในมุมที่แตกต่างกัน โดยการออกแบบนี้ทำให้แผงรับแสงอาทิตย์สามารถรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวันโดยไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวในระบบ และสามารถรับรังสีกระจายได้ดีจึงเหมาะสมกับทุกสภาพดินฟ้าอากาศ สามารถทำอุณหภูมิของน้ำมันได้สูงสุดที่ 180 องศาเซลเซียส และที่ตำแหน่งปลายสุดของท่อฮีตไปป์สามารถทำอุณหภูมิได้สูงถึง 235 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสมสำหรับระบบที่ต้องการความร้อนสูง เช่น กระบวนการทำความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน

 

in: Energy Policy-Conference Proceedings
total views : 3,330 views